สมัครแพลทฟอร์มจำลองสอบ Konnexion 360

กรอกแบบฟอร์มเพื่อสมัครสอบหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แพลทฟอร์มเดียว ที่ทำให้คุณได้คะแนนตามที่คาดหวัง

กรอกแบบฟอร์ม​เพื่อสมัครสอบ
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

จบทุกปัญหาของการสอบที่ไม่ได้คะแนนตามที่หวังด้วย Konnexion 360

กรอกแบบฟอร์มเพื่อสมัครสอบหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
แพลทฟอร์มเดียว ที่ทำให้คุณได้คะแนนตามที่คาดหวัง

REGISTER

Konnexion 360 แพลทฟอร์มเกี่ยวกับการศึกษาที่จะช่วยให้คุณเตรียมสอบวัดระดับทักษะทางภาษาอังกฤษ 
TOEIC/IELTS/TOELF/CEFR 
ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำมากที่สุด

TOEIC

TOEIC คือ การทดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษในระดับการสื่อสารทั่ว ๆ ไป โดยในข้อสอบแบ่งออกเป็น

 2 ส่วนคือ การฟัง (Listening) และการอ่าน (Reading) ซึ่งคะแนนเต็มจะอยู่ที่ 990 คะแนน

IELTS

ILTS คือ การทดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษในระดับการใช้สื่อสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก โดยการสอบจะวัดระดับทักษะทั้งหมด 4 ทักษะทั้ง การฟัง พูด อ่านและเขียน  โดยคะแนนเต็มของทั้งสองแบบจะอยู่ที่ 9

TOEFL 

TOEFL คือ การทดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติ โดยวัดระดับทักษะ ทั้งหมด 4 ทักษะทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน ซึ่งคะแนนรวมจะอยู่ที่ 120 คะแนน     

CEFR

CEFR คือ การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนภาษามากกว่า 1 ภาษา ใช้กันอย่างแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับในยุโรป ซึ่งวัดระดับทั้งหมด 4 ทักษะเหมือนการสอบอื่น ๆ ผลการสอบนี้มีทั้งหมด 6 ระดับ